หลักการและเหตุผลของเว็บ jeabsiriwan "เรื่องที่อยากเล่า..กับ..ครูเจี๊ยบศิริ"

เว็บ jeabsiriwan สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายให้สอน รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่องราวของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้จัดทำขึ้น ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับบริบทเชิงพื้นที่ และเป็นแหล่งรวบรวมผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ว PA)